Dla Akcjonariuszy

Skontaktuj się z nami

Kontakt z akcjonariuszami

Tel.: (32) 35 99 108

E-mail: relacje.inwestorskie@uniserv.pl

Komunikaty

Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Zarząd Uniserv Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0001044767 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Zarząd Uniserv Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0001044767 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Zarząd Uniserv Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0001044767 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.
Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Zarząd Uniserv Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0001044767 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Zarząd Uniserv Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0001044767 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.
Informacja o zwołaniu na dzień 26 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uniserv Budownictwo Sp. z o.o. (dawniej Uniserv Budownictwo S.A.)
Zarząd Uniserv Budownictwo Spółka Akcyjna w Katowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001044767, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 26 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uniserv Budownictwo Sp. z o.o. (dawniej Uniserv Budownictwo S.A.) Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach przy ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, o godz. 10:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia i rozpatrzenie:
 1. sprawozdania z działalności Spółki za 2019 rok
 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
 3. wniosku w przeznaczenia zysku wypracowanego w 2019 roku
 1. Przedstawienie przez Przewodniczące Zgromadzenia i rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty wygenerowanej w 2019 roku
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok
 2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
 4. podziału zysku wypracowanego w 2019 roku
 5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
 6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 7. przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej za pełnienie przez nich funkcji w 2019 roku
 8. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
 9. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
 10. dalszego istnienia Spółki
 11. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
 12. zmiany Statutu Spółki
 1. Zamknięcie obrad.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

 • zmiana 9

dotychczasowa treść:

„Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”

proponowana treść:

„1. Akcje mające formę dokumentu mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

 1. Zarząd prowadzi Księgę Akcyjną Spółki dla akcji posiadających formę dokumentu.
 2. W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących przekształcenia formy akcji z formy dokumentu na zapis w systemie teleinformatycznym, akcje Spółki podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej przez uprawniony podmiot.”
 • w §11 dodanie ust. 5 w brzmieniu:

„5. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”

 • skreślenie §17 ust. 5
 • skreślenie §17 ust. 6
 • skreślenie18 ust. 11
 • zmiana 19 ust. 2 lit. j)

dotychczasowa treść:

„j) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości“

proponowana treść:

„j) podejmowanie uchwał w zakresie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu, prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności posadowionych na tym gruncie budynków, udziału w nieruchomości, udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu lub udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności posadowionych na tym gruncie budynków,“.